lauantai 2. heinäkuuta 2011

TÄSMENNETTY VIHARIKOSKOODISTO

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

MUISTIO: TÄSMENNETTY VIHARIKOSKOODISTO

Saamamme toimeksiannon mukaan olemme tuoneet selvyyttä toistaiseksi hieman epäselvään viharikosmääritelmään. Muistion tarkoituksena on erotella erilaiset viharikostyypit, antaa suosituksia niihin suhtautumiseen tuomioistuimissa ja virkamieskunnassa sekä luoda pohjaa viharikoksiin liittyvään tulevaan lainsäädäntötyöhön. Muistiossamme olemme jakaneet viharikokset neljään eri päätyyppiin sekä niistä löytyviin alatyyppeihin:

1.Henkilöön kohdistuvat viharikokset (HKVR)
2.Kansanryhmään kohdistuvat viharikokset (KKVR)
3.Urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuvat viharikokset (UIUKVR)
4.Passiiviset ja vetäytyvät viharikokset (PVVR)

Seuraavaksi viharikokset tyypeittäin:

1. Henkilöön kohdistuvat viharikokset HKVR

1. a) Henkilöön kohdistuva verbaalinen viharikos HKVVR

Mikäli kantaväestön edustaja käyttää halventavaa kieltä sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä kohtaan, tai kirjoittaa esim. internetissä häneen kohdistuvaa halventavaa tekstiä, syyllistyy kantaväestön edustaja tällöin henkilöön kohdistuvaan verbaaliseen viharikokseen. Tällöin kantaväestön edustaja on suotavaa tuomita lain suomien mahdollisuuksien perusteella joko kunnianloukkauksesta HKVVR tai törkeästä kunnianloukkauksesta HKVVR. Pääosin on suotava käyttää törkeää kunnianloukkausta HKVVR. Mikäli sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilö on esim. syyllistynyt rattijuoppouteen ja kantaväestön edustaja ilmoittaa hänen suullisesti tai kirjallisesti syyllistyneen rattijuoppouteen, voidaan lain vielä valitettavan rajallisten mahdollisuuksien mukaan tuomita kantaväestön edustaja vain kunnianloukkauksesta HKVVR.

Rangaistuksissa on suotavaa käyttää asteikon ääripäätä, eli 6 kk – 2 v ehdotonta vankeutta.

1. b) Henkilöön kohdistuva voimankäyttö- ja/tai väkivaltaviharikos HKVKVVR

Mikäli kantaväestön edustaja käyttää sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä kohtaan väkivaltaa, tulee hänet tuomita pahoinpitelystä HKVKVVR käyttäen rangaistusasteikon yläpäätä. Lieventäväksi asianhaaraksi ei voi lukea sitä, että kantaväestön edustaja väittää puolustaneen itseään. Lähtökohtainen ajatus on se, että sortoturvatyövoimaperäiset etniset vähemmistöt edustavat prosentuaalisesti niin pientä osaa väestöstä, että väitettä väkivallan yrityksestä määrällisesti selvästi suuremman väestönosan edustajaa kohtaan ei voi pitää totena. Lisäksi tällaisen perusteen oikeudellinen hyväksyminen lieventäväksi asianhaaraksi aiheuttaa tiettyjä oikeusideologisia jännitteitä, joista ei muistion vastaanottavia tahoja kai tarvitse tarkemmin muistuttaa.

Mikäli kantaväestön edustaja käyttää pahoinpitelyssä terä- tai tuliaseita tai astaloa (mm. sormukset
luetaan astaloiksi) tulee hänet tuomita törkeästä pahoinpitelystä HKVKVVR käyttäen rangaistusasteikon yläpäätä.

Mikäli kantaväestön edustaja käyttää virkansa (poliisi, vartija, ohjaaja jne.) puolesta sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä kohtaan ei-varsinaiseen väkivaltaan kuuluvia voimakeinoja (esim. maahanvienti- ja kuljetusotteet) tulee hänet tuomita pahoinpitelystä HKVKVVR käyttäen rangaistusasteikon yläpäätä.

Huomatettavaa on, että mikäli kaksi sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä käy keskenään nujakointia, ei kyseessä ole viharikos, vaan jatkossa asiasta käytettävä termi on Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva spontaani sovittelupyyntö VAUTSS.

Luonnollisesti, mikäli sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilö käyttää väkivalta- ja voimakeinoja kantaväestöön kuuluvaa henkilöä kohtaan, ei kyseessä ole viharikos, vaan teko kuuluu laissa jo olevien hätävarjelupykälien alle.

Tulevaa lainsäädäntöä silmällä pitäen: Rikoslaistamme vuonna 1999 poistettu 16 luvun 4§ eli ns. kapinapykälä tulisi palauttaa uudestaan voimaan täsmennettynä nykyajan vaatimuksiin muodossa kapina: väkijoukon yksin toimin harjoittama väkivalta sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä kohtaan. Tässä tapauksessa, lain tultua voimaan, tulee myös asiasta seuraavat rangaistukset saattaa nykyajan vaatimusten tasalle. Näkemyksemme mukaan tässä tapauksessa väkijoukko koostuu vähintään kahdesta henkilöstä.

2. Kansanryhmään kohdistuvat viharikokset KKVR

2. a) Kansanryhmään kohdistuva viharikos KKVR

Mikäli kantaväestön edustaja esittää julkisia puheita ja/tai kirjoituksia, joissa kehotetaan kohdistamaan väkivaltaa sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa ryhmittymää kohtaan, hän syyllistyy kansanryhmään kohdistuvaan viharikokseen KKVR sekä tietysti laittomaan uhkaukseen.

Viharikosvastaisen projektin tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan suotavaa aktiivisesti etsiä näitten kirjoitusten tekijöitä, sillä tämänlaisia kirjoituksia voi käyttää perusteena jatkossa toimeenpantaville laaja-alaisemmille toimenpiteille. Tämänlaisia kirjoituksia on toki julkisuudessa suuresti paheksuttava. Koska tämänlaisia kirjoituksia on itse asiassa liikkeellä varsin vähän, on harkittava niitten levittämistä verkkoon viranomaisten toimesta. Lisäksi on levitettävä huhuja tällaisten kirjoitusten suuresta määrästä. Tällaiset toimet on luonnollisesti suoritettava niin, ettei mikään yhdistä niitä virkamieskoneistoon.

Mikäli tällaiseen viharikokseen syyllistynyt henkilö kuitenkin jää kiinni, häntä on rangaistava olemassa olevan lainsäädännön mukaan, käyttäen rangaistusasteikon yläpäätä.

Tähän mennessä esille tulleet viharikokset ovat sinänsä vaivattomia käsitellä, sillä niihin on olemassa lainsäädäntöä, jota voidaan soveltaa. Sen sijaan tästä eteenpäin esille tuotavat viharikostyypit ovat ongelmallisempia, eikä niihin pystytä puuttumaan ilman tarvittavaa lainsäädäntötyötä.

2. b) Kansanryhmään kohdistuva viharikos raskauttavien asianhaarojen vallitessa KKVR(r)

Mikäli kantaväestön edustaja kohdistaa julkista arvostelua sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa ryhmittymää, ryhmittymän tapoja tai suorittamaa rikollista toimintaa kohtaan olemassa oleviin faktoihin perustuen, hän syyllistyy kansanryhmään kohdistuvaan viharikokseen raskauttavien asianhaarojen vallitessa KKVR(r).

2. c) Kansanryhmään kohdistuva viharikos erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa. KKVR(er)

Mikäli kantaväestön edustaja kohdistaa julkista arvostelua sortoturvatyövoimaperäiseen etniseen vähemmistöön kuuluvaa ryhmittymää, ryhmittymän tapoja tai suorittamaa rikollista toimintaa kohtaan olemassa oleviin faktoihin perustuen, ja vieläpä niin, että näitä faktoja ei voida väittää perättömäksi muuten kuin tunteisiin ja globaaliin solidaarisuuteen vetoamalla tai kirjoituksen tehneen henkilön persoonaa demonisoimalla, hän syyllistyy kansanryhmään kohdistuvaan viharikokseen erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa KKVR(er).

Vaikka rikostyypit KKVR(r) ja KKVR(er) ovat työryhmämme käsityksen mukaan selvästi lain hengen vastaisia, niitä ei valitettavasti voi vielä pitää lain kirjaimen vastaisina. Tulevassa lainsäädäntötyössä on näitten rikostyyppien minimirangaistuksena pidettävä kahta (2) vuotta ehdotonta vankeutta ja maksimirangaistuksen suuruutta on mietittävä, kun saadaan ensin selville, kuinka paljon asian lopulliseen vakauttamiseen löytyy asian vaatimaa poliittista tahtoa.

Kohdassa kaksi käsitellyt rikokset ovat erittäin vakavia, mutta työryhmämme näkemyksen mukaan seuraavassa kohdassa 3 käsiteltävät rikokset ovat vielä vakavampia ja toimivan yhteiskuntajärjestyksen kannalta äärimmäisen vaarallisia.

3. Urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuvat viharikokset (UIUKVR)

3.a) Urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuva viharikos UIUKVR

Mikäli kantaväestön edustaja esittää julkisia puheita ja/tai kirjoituksia, joissa kehotetaan kohdistamaan väkivaltaa vallitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa ylläpitävää poliitikkoa, virkamiestä tai median edustajaa kohtaan, hän syyllistyy urakehitykseen tai ideologiseen uskottavuuteen kohdistuvaan viharikokseen UIUKVR sekä tietysti laittomaan uhkaukseen.

Työryhmämme näkemyksen mukaan tässä kohdassa toimitaan samoin kuin kohteessa 2a.

3. b) Urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuva viharikos raskauttavien asianhaarojen vallitessa UIUKVR(r)

Mikäli kantaväestön edustaja kohdistaa julkista arvostelua vallitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa ylläpitävää poliitikkoa, virkamiestä tai median edustajaa tai hänen toimiansa kohtaan olemassa oleviin faktoihin perustuen, hän syyllistyy urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuvaan viharikokseen raskauttavien asianhaarojen vallitessa UIUKVR(r).

3. c) Urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuva viharikos erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa UIUKVR(er)

Mikäli kantaväestön edustaja kohdistaa julkista arvostelua vallitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa ylläpitävää poliitikkoa, virkamiestä tai median edustajaa tai hänen toimiansa kohtaan olemassa oleviin faktoihin perustuen, ja vieläpä niin, että näitä faktoja ei voida väittää perättömäksi muuten kuin tunteisiin ja globaaliin solidaarisuuteen vetoamalla tai kirjoituksen tehneen henkilön persoonaa demonisoimalla, hän syyllistyy urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuvaan viharikokseen erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa UIUKVR(er).

Vaikka rikostyypit UIUKVR(r) ja UIUKVR(er) ovat työryhmämme käsityksen mukaan selvästi lain hengen vastaisia, niitä ei valitettavasti voi vielä pitää lain kirjaimen vastaisina. Tulevassa lainsäädäntötyössä on näitten rikostyyppien minimirangaistuksena pidettävä neljää (4) vuotta ehdotonta vankeutta ja maksimirangaistuksen suuruutta on mietittävä, kun saadaan ensin selville, kuinka paljon asian lopulliseen vakauttamiseen löytyy asian vaatimaa poliittista tahtoa.

Viharikokseen UIUKVR sisällytetään luonnollisesti myös yliopistolliseen naistutkimukseen, feminismiin yleensä, yhteiskunnallisiin tieteisiin ja muihin edistyksellisiin oppeihin kohdistuva arvostelu.

Viharikostyyppien UIUKVR(r) ja UIUKVR(er) rinnalle on työryhmämme näkemyksen mukaan myös virallistettava niihin liittyvä viharikostyyppi 4:

4. Passiiviset ja vetäytyvät viharikokset (PVVR)

Tämä rikostyyppi koskee ennen kaikkea virkamiehistöä. Viharikosten vastainen toimintahan on julkista toimintaa, ja tässä toiminnassa on julkishallinnolla suuri vastuu. Näemme, että vähintään kymmeneen henkilöön nähden esimiesasemassa olevan virkamiehen on esitettävä jonkinlainen julkinen viharikosten ja yleensäkin rasismin vastainen mielipide vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli hän ei tätä tee, voi hänen katsoa syyllistyneen passiiviseen ja vetäytyvään viharikokseen PVVR, joka itsessään riittää virkasuhteen välittömään irtisanomiseen ja sen lisäksi hänet voidaan asettaa syytteeseen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Huomattavaa viharikostyypeistä 2b, 2c, 3b, 3c ja 4.

Koska lainsäädäntömme ei ole tarpeeksi edistyksellinen, ei työryhmämme esittämiä toimenpiteitä voi vielä täydessä mitassaan käyttää. Lakialoite em. kohdista on saatava vireille mahdollisimman pian. Työryhmämme näkemyksen mukaan laki saadaan eduskunnassa hyväksyttyä, sillä sen takana on nykyinen hallituskokoonpano ja mitä varmimmin myös Keskusta, erityisesti kohdissa 3b ja 3c. Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen nämä lainsäädännölliset toimenpiteet voivat olennaisesti vaikeutua.

Ennen kuin laki on saatu säädettyä, on viharikoksista puhuttava julkisuudessa paljon, mutta mahdollisimman vähillä määrittelyillä epävarmuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi jo ennen lakia, voi luottamuksen arvoisille virkamiehille antaa ohjeistuksen siitä, että varsinkin urakehitykseen ja ideologiseen uskottavuuteen kohdistuvaan viharikokseen syyllistyvät julkishallinnon työntekijät irtisanotaan tai painostetaan muilla keinoilla pois töistään. Julkishallinnolla on tästä kyllä vuosikymmenten vankka kokemus.

Mitä tulee nimimerkillä kirjoittaviin viha- ja uusviharikollisiin, he käyttävät valitettavasti hyvin paljon amerikkalaisia palvelimia. Koska Yhdysvallat on vastuulliseen sananvapauteen nähden takapajuinen maa, ei maan viranomaisilta saada apua heidän paljastamisekseen. Näin ollen tulee selvittää tekniset mahdollisuudet blokata mm. Blogger ja Wordpress kokonaan pois suomalaisesta verkosta.

Lisäksi tulisi aikaansaada jonkinlainen kampanja nettirasistien paljastamiseksi. Erityisesti julkishallinnon edistyksellisellä tavalla kateellisissa ja kyräilevissä työyhteisöissä kampanja voisi saavuttaa huomattavaa menestystä. Nettirasistin paljastajan voisi palkita vaikkapa kylpylälomalla.

Luonnollisesti tämän muistion sisältö tulee pitää ehdottoman salaisena siihen asti, kunnes tarvittavaa lainsäädäntöä päästään tekemään.Työryhmän asiantuntijajäsenet:

Huita Hujanen, selitteläätiön ja voimavaltahöpedismin tutkimusprofessori

Tirpsvan Lönöttää, PhD of some political science and shit, yo

Milla-Lällä Pimpstén, vähemmistövaltuutetun erityistutkintaprojektisuoritetoiminta-asiantuntija

Einoshäkätäk Blönstönen, selitteläätiön ja soveltavan spedestetiikan ylempi lettuvihtori

Lill-Kerstin Porrström-Hottentot, saneleva virkamies


*

Muistion ulkopuolelta: esitämme lisättäväksi vaarallisten viharikollisten laajalle mustalle listalle kaksi nimimerkkiblogia eli Rähmiksen ja Maalaisjärjen.


22 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ykä, teit melkoisen tempun kun sait paljastettua tuon muistion! Tuota pitää levittää mahdollisimman laajalle.

Mistä ihmeestä sait tuon muistion? Onko sinulla joitakin Homma-henkisiä luottohenkilöitä valtionhallinnon sisällä?

Tuosta tulee väkisin mieleen 1920-30-lukujen Neuvostoliitto. Viharikos ja vihapuhe ovat melko bolsevistisia termejä.

Siis mietitään nyt vähän. Jos joku tekee henkirikoksen niin se on henkirikos. Jos joku tekee väkivaltarikoksen niin se on väkivaltarikos. Ei siinä tarvita semmoisia termejä kuin viharikos tai rasistinen rikos tai mitään muitakaan. Tavalliset perinteiset rikoslain nimikkeet riittävät hyvin.

Onko tämä viharikos? Voisiko nykyaikana tämmöistä säveltää ja ja julkaista?

Ostin muuten antiikkikaupasta Suomen kartan vuodelta 1933. Se on mittakaavalla 1 : 1000 000 ja se on kehystetty metalliin ja päällystetty lasilla. Valitettavasti kartta ei ole aito vaan kopio vuodelta 1987, mutta kivaa tunnelmaa se tuo huoneeseen. Teinkö viharikoksen tuossakin?

Anonyymi kirjoitti...

Ykä, olen mykistynyt. Tanakkaa asiaa tanakalla huumorilla ryyditettynä, kuten vain sinä osaat.

"Milla-Lällä Pimpstén, vähemmistövaltuutetun erityistutkintaprojektisuoritetoiminta-asiantuntija" :D

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieraalle ja Anolle & kiitos kommenteistanne.

Vieras: Hotelli Yrjöperskeleen lähteet ovat syvät, leveät ja laajat. Lähdetietoja suojellaan kuin susiäiti lastaan. Saattaa tosin olla, että muistio on keksitty. Mutta varsinkin kohtaa 3 mietitään virastoissa varmasti otsalohko ruvella.

Toi Juicen kappale ei sinänsä täytä viharikospykälää, sillä siinähän vittuillaan 1970 - 1980-luvun jenkkihenkiselle rockabillynuorisolle, ja sehän on täysin sallittu kohde.

Mulla on muuten seinällä myös vanha Suomen kartta, Tarton rauhan rajoilla. En osaa sanoa, onko kyseessä viharikos, mutta ainakin selvää neuvostovastaista revanssihenkeä.

Ano: Kiitos muuten vaan.

Anonyymi kirjoitti...

Muistio on askel hyvään suuntaan, mutta korostan, että se on vasta ensimmäinen askel.

On olemassa myös näennäisesti neutraalin tiedon levittämistä, joka edistää vihaa.

Tarkoitan esimerkiksi puheita ja kirjoituksia vieraslajien vaikutuksesta luontoon. Esimerkkinä mainitsen eteläisellä Atlantilla sijaitsevan Etelä-Georgian saaren, jolla laivoista maihin rantautuneet rotat ovat pahoin tuhonneet saaren alkuperäistä linnustoa. Rottien vikinä onkin tuulen ohella pääasiallinen ääni, jonka vierailija saarella kuulee. Paikallinen hallinto on nyt hävittämässä rottia. Yhtään paria ei saa jäädä jäljelle, on tavoite. Mutta juuri tällaisista asioista tiedottamisessa tulisi olla hyvin varovainen tai mieluiten pidättäydyttävä kokonaan, koska suuri yleisö voi tehdä haitallisia yleistyksiä.

Vihakirjoitukset tulisikin jakaa kahteen pääryhmään. Niistä ensimmäisessä näkee avoimesti vihan. Toisen pääryhmän kirjoituksista taas ei voida vihaa osoittaa mitenkään.

Viimemainittuun ryhmään kuuluvista kirjoituksista rangaistus tulisi antaa "puuttuvan elementin" perusteella. Syyttäjä voisi laatia itse puuttuvan elementin ja osoittaa, että jos se olisi ollut osa kirjoitusta, niin kirjoitus olisi ollut avoin vihakirjoitus. Koska todennäköisin syin voidaan olettaa, että alkuperäinen kirjoittaja olisi pystynyt itsekin kirjoittamaan puuttuvan elementin, niin hän on tarkoituksella jättänyt sellaisen kirjoituksesta pois.

Tällaisesta salakavaluudesta tulisi tietysti antaa kolminkertainen rangaistus.

acc

Anonyymi kirjoitti...

Niin tuo biisi taitaa olla genreltään just sitä rockabillyä. Oikeastaan en ole varma kuittaileeko Juice tuolla biisillä nimenomaan rockabillyfaneille. Aluksi luulin että Juice herjaa sitä että Il Ducen ja Aatun homma kusi pahasti. Tai sitten Juice kuittailee tiedostaville vasemmistolaisille, mokuttajille ja suviksille, joilla on olematon huumorintaju, ironian ja kuittailun taju. He ehkä luulevat että biisin perusteella Juice fanittaisi Il Ducea tai Aatua.

Tästä on sanottu että siinä Juice vittuilee rap-genrelle sekä poliittisille tapahtumille. No, tuo on ainoa hyvä suomenkielinen rap-biisi joka sekin on varmaan puoliherjalla tehty.

Niin, sitten on vielä tämä. Luulen että tuon muistion laatijoiden sietokyky ei kestäisi tätä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys acc:lle ja Vieraalle & kiitos kommenteistanne.

acc: tuo "puuttuva elementti" on ns. illmannilaisessa mittakaavassa suorastaan nerokas idea. Mikäli kyseisen pulaakin tyypit lukevat tätä blogia, niin ne todennäköisesti ton hoksattuaan läiskivät yläviitosia ja tuumivat, että nyt tuli joulu.

Vieras: Toi Leskisen Allah-kappale oli mulle yllätys. Harvinaisen nuivaa settiä. Minä kun en ole juuri Leskisen tuotantoa 1980-luvun alun jälkeen seurannut (xv yö/tauko III oli kyllä varsin mainio albumi).

Luulen, että mokuttajapiirit ovat kyllä kuulleet ton kappaleen, mutta kun Leskistä he eivät kertakaikkiaan pystyneet mieltämään minkään sortin nuivaksi, niin ne ovat varmaankin kehittäneet itselleen ns. akateemisen aivolukon ja poistaneet koko asian korviensa väliseltä kovalevyltä.

Anonyymi kirjoitti...

Sain ystävämme panun blogissa bännin, kun kommentoin sen viime venäläiskirjoutukseen, että venäjä ja venäläiset on panulle sama kuin maahanmuuttoa ja maahanmuuttajat hommalaisille, sanoinkohan jotain väärin ?:)

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle. Cosmo Hunkin moderointipolitiikkaa en osaa oikein kommentoida, kun luen hänen kirjoituksiaan hyvin harvoin. Mielenkiintoinen heppu sinänsä. Jostain koulukiusaamisesta hän kirjoittaa ihan järkevää ja asiallista juttua, mutta kun puheeksi tulee homma, persut tmv. niin hepulla alkaa hihna luistamaan välittömästi.

Anonyymi kirjoitti...

hihna luistaan, jep, näkyähn se tuolla facbookissa, kun kaveri unelmoi tappavansa persuja ja samaa näky blogissakirjottelussaki, tosin se hihnan luistaminen näkynyt muuallaki, jos haaveilee tappavansa koulukiusaajiensa lapset ja ties ketkä muut sukulaiset (koulukiusaaminen on viheliästä ja vasenmielistä, jota ei pitäs olla), mutta en ymmärrä sellasta haaveilua, mitä ne tenavat on tehneet hepulle, ehkä se on jotakin ironiaa, vaikka alkoi tuntua kun sitä tekstiä luki, että se on tosissaan kirjottaessaan...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Joo, luulen että kyseinen henkilö on kirjoittaessaan aina tosissaan. Mutta kun tyyppi ei kuulu vakilukemistoihini, niin en ala heppua sen enempää ruotia.

Anonyymi kirjoitti...

Viha tunteena tulee kieltää. Niiden kansalaisten, jotka tiedostavat tuon itsessään vellovan tunteen, tulee välittömästi ilmoittautua sisäministeriön demokratiayksikön päällikölle tai vähemmistövaltuutetun toimistoon.

Kummastakin saa lähetteen Valtion viralliselle psykiatrille, joka vaihtaa vihantunteen rakkaudeksi. Käsittely ei ole kivuton. Toisaalta oireitten hoitamatta jättäminen johtaa jatkuvaan kärvistelyyn ja lopulta hyödyttömäksi julistamiseen.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja kiitos kommentistasi. Täytyy kumminkin muistuttaa termistöstä. Suomessa (ainakin vielä) psykiatri on ihan oikea lääkäri joka pyrkii hoitamaan ihan oikeasti lanttuvikaisia.

Multikultiporukka taas kaipaa etulinjaansa psykologeja, jotka ovat lähinnä ylipalkattuja arvailijoita ilman lääkärin oikeuksia. Ano varmaan muistaa esim. psykologi Jaana Haapasalon, joka diagnosoi (ilman diagnosointioikeuksia) muutaman sadan tuhannen suomalaisen metsästäjän lanttuvikaiseksi.

Niin no, jos pitemmälle mennään, niin olihan Rauhanvaltiossa kyllä aikanaan kyllä psykiatreja, jotka määräsivät porukkaa suljetulle osastolle ns. poliittisista sairauksista.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Ykä, hyvää vittuilua ja retoriikkaa tästä aiheesta, joka on kohta kaikkien edessä....
säälittävä eurostolitto-koneisto vaan tiukentaa otettaan kansasta.

bolsevikit ja muut helvetin kommunistit ovat tämän kaiken jahtaamisen takana. ja siniset sosialistit, eli paskakokkareet vaan vikisee jotain ihme juttujaan....

kannattaa nyt olla tarkkana, kuinka tässä meille oikein käy...

niin, olemme muuten kreikan tiellä, että katotaan vaan kuinka tässä lopulta käykään, kun alkaa rahat oikeasti loppumaan, kun ne ensin hakataan kaikkeen paskaan.....

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja kiitos kommentistasi. Meidän molempien pitää olla hyviä hallintoalamaisia, sillä Kankkulan kaivo tarvitsee vielä paljon rahaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ykä, huomasitko lähettämäni sähköpostin?

Taas olisi luvassa vahvistuksia hommajoukkoihin. Olisi tarjolla sekä aliupseeri että sotamies:
vääpeli Körmy, ja kunnon sotamies Švejk.

Knalli ja sateenvarjo-kuunnelmassa voisi olla joitakin tyyppejä jotka sopisivat kansa hommajoukkoihin. Ainakin poliittisia tehtäviä ja viranhoitotehtäviä varten ois sopivia.

Hakijoiden joukossa oli eräs hyvin epäilyttävä tapaus. Se oli eräs itävaltalainen taidemaalari, joka oli ylennetty korpraaliksi. Mitä Ykä luulee, ehkä hänet kannattaisi hylätä ja antaa hänelle stipendi Wienin taideakatemiaan?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Sähköpostista: Ihan näpsäkkä kartta, mulla on itsellä semmonen kankainen rullattavaa kansakouluversio vuodelta Ståhlberg.

Herrojen Hamilton-Jones ja Lamm tehtävänä olisi kyllä soluttautua sisäministeriöön laittamaan pystyyn monikulttuurista Suomea mahdollisimman nopeasti. Niitten heppujen käsissä touhu venyisi tommoset kolmekymmentä vuotta kevyesti. Knalli ja sateenvarjo oli muuten yks parhaita koskaan esitettyjä kuunnelmasarjoja ja herrat Helovirta & Autiovuori sopivat rooleihin kuin nenä päähän.

Joo, maailma saattaisi olla varsin toisen näköinen jos eräs itävaltalaisheppu olis päässy lukemaan taidetta. Tosin minä olen vähän pessimisti ja luulen, että kohtalo oli päättänyt että paska osuu tuulettimeen joka tapauksessa syyskuussa 1939. Sen sonnan olisi vaan heittänyt joku muu.

Anonyymi kirjoitti...

Meneekö tämä aihe ohi otsikon mutta...Kieltämättä aika kohtalonuskoiselta kuullostaa että jotain olisi tapahtunut nimenomaan syksyllä 1939. Siis vaikka heppu ois päässy taideakatemiaan. Jaska Brown pitäis pyytää matemaatikkona laskemaan miten olisi käynyt.

2. maailmansota oli käytännössä jatkosota ekalle ja sotienvälinen aika paljolti välirauha. Ainakin jos 1. maailmansota olisi jäänyt kokonaan tapahtumatta, niin todennäköisyys toiselle olisi pienempi. Voi olla että olisimme yhä tsaarin Venäjän suuriruhtinaskunnassa, mutta luultavasti emme ihmettelisi sitä. Periaattessa tsaarin aika oli ihan OK kunnes sortokaudet ja 1. maailmansota koitti.

1920-luvun Saksaa vaivasti ylimitoitetut ja epärealistiset sotakorvaukset jotka pisti talouden sekaisin. Sit oli myös alueluovutukset, jotka eivät aina menneet asujaimiston mukaan tai eivät noudattaneet paikallisten kansanäänestysten tahtoa. Sitten oli Ranskan suorittama Reininmaan miehitys ja Saarlandin joutuminen Englannin ja Ranskan valvontaan. Sitten oli erinäiset kiellot ja rajoitukset mitä oli annettu. Lisäksi tynkä-Itävalta (se Itävalta-Unkarin osa missä puhuttiin saksaa) ei saanut liittyä Saksaan 1919 vaikka kumpikin olisi ollut valmis siihen. Itävallan salliminen liittyä Saksaan olisi ollut sopiva kompensaatio alueluovutuksista.

Itävallan hepulle tuli kuin tilauksesta New Yorkin pörssiromahdus 1929 joka monikertaisti kannatuksen niissä vaalissa jotka ehdittiin käydä vapaasti (1930, 1932 heinäkuu, 1932 marraskuu, 1933 maaliskuu, 1933 marraskuu).

Esitän kysymyksen "takaperin". Mitä olisi olisi pitänyt tapahtua 1920-30-lukujen Saksassa jotta itävaltalainen taidemaalari ja hänen puolue ei olisi lisänyt kannatusta, voittanut vaaleja eikä noussut valtaan? Kumitonttu arveli eräässä privaattikeskustelussa että 1920-luvun Saksa olisi tarvinut eräänlaisen oman Jussi Halla-ahon. Tuollainen äijä olisi varoittanut siitä mitä on ehtinyt tapahtua ja mitä on vaarassa tapahtua myöhemmin.

Anonyymi kirjoitti...

Saksalaisittain katsottuna tuo itävaltalainen taidemaalari oli ulkomaalainen ja maahanmuuttaja. Kansalaisuuden sai vasta 1932.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieraalle. Niin, ehkä se aikataulu olis ollu vähän toinen. Mutta ihmiskunnalla on kumma halu ryssiä asiansa aika ajoin.

Tota kakkosrähinää tuskin olis estänyt mikään. Sen alkaminen kun varmistettiin jo ensimmäisen maailmansodan päättymispäivänä, niin kuin itsekin sanoit. Ja jos saksalaiset olis tulleet järkiinsä, niin tulee muistaa, että siitä idempänä hoiteli hommia setä-Joe, joka olis kyllä jossain vaiheessa kokeillut, että kuinkas pitkälle sitä länteen oikeen päästäänkään.

Anonyymi kirjoitti...

Historia ei ole mikään etukäteen määrätty tapahtumaketju tyyliin "näin on tuleva tapahtumaan". Kaikki on ihan randomia.

Voi olla että Setä-Joe olisi testannut kuinka paljon länteen voi mennä. Tällöin kuitenkin Joe ja Neukkula olisivat selvät sodan aloittajat ja syylliset. Joten luulen että sitä vastaan olisi liittouduttu jos se olisi itse alkanut riehua. Neukkulasta ei silloin tykätty missään, lähinnä kommareiden keskuudessa. Korkeintaan akateemiset mitätöijät olisivat olleet Joen puolella mutta tuskin osasivat käyttää pyssyjä.

Jossittelua mutta luulen että jos kansallissosialismia ei olisi syntynyt Saksassa, ja jos Weimarin tasavalta olisi alkanut pärjäämään "normaalin" valtion tavoin aikaa myöten, niin Neukkula ei olisi kiinnittänyt niin suurta huomiota ulkovaltoihin. Arvelen että Neukkula olisi itse hajonnut ehkä aiemmin kuin oikeasti tapahtui. Kun kerta Stalinin vainot olivat suurimmillaan ennen toista maailmansotaa. Sota keskeytti vainot. Ilman sotaa ja huomion kiinnittämistä ulkomaihin Stalin olisi jatkanut vainojaan.

Weimarin Saksalla oli 1919-33 kelvolliset suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Neukkulaan, eli vähän kuin Suomi-tyylisesti kahteen ilmansuuntaan, mutta ilman alistavaa YYA-sopimusta.

Kannattaa muistaa että ennen Aatun valtaannousua Setä-Joen huomio oli paljolti omassa maassaan. Hän yritti tehdä kilpailijoistaan tai kansanvihollisiksi katsomistaan maantäytettä tai aputyövoimaa. Se vei häneltä kiinnostusta ja huomiota pois ulkomaista. Aatun valtaannousu muutti tilannetta.

Toisen maailmansodan voittajan status kasvatti Neukkulan arvovaltaa ja johtajuutta ja painoarvoa. Koska Neukkula oli sodan voittajavaltio, niin se toi vettä kommareiden ja vasemmiston myllyyn pitkäksi aikaa. Ilman sotaa ja sen voittoa se ei olisi saanut arvovaltaa, johtajuutta ja painoarvoa. Ja ilman noita kommunisteilla olisi ollut hankalampaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on tainnut karata sivuraiteelle. Jos Ykällä on rautatievaihde jossain, niin voit käydä kääntämässä rataa niin veturi voi palata oikealle raiteelle...

Ehkä minä voisin lähettää Ykälle lisää noita Saksa-pohdintoja ihan yksityisesti. Niitä on minulle kertynyt sähköpostiviesteihin, mutta ne ovat sellaisenaan hyviä että voisin luetuttaa...Jos siis Ykä on joskus sillä tuulella että jaksaa historiaa penkoa...Tietenkin niiden tiedollinen taso olisi laadukkaampi jos minulla olisi saksan opiskelukokemusta ala-asteen 3-5-luokilta alkaen ja yhtäjaksoisesti. Kirjojen ja nettisivujen luku kun on aika haastavaa varsinkin historiajutuista.

Ai niin. Vieläkö sinä ja Ylva olette uuninpankolla vai oletteko jo siirtyneet lattialle?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Ei nää sivuraiteelle menot minua haittaa ensinkään. Pistä vaan juttua tulemaan, sinun tuumailujasi on mukava lukea ja historia sinänsä on mielenkiintoista. Niin perinteisestä kuin ottiatuota-näkökulmastakin.

Tauon voi todeta päättyneen, mutta kesällä on aina hiljaisempaa, noin yleensäkin. Mm Kullervo, Octavius ja Vasara ovat olleet varsin hissukseen. Eiköhän nekin syssymmällä aktivoidu. Kumitonttu onneksi jaksaa postata säännöllisesti.