maanantai 1. elokuuta 2016

UUSINTA: HUITSINNEVADAN PAIKALLISDEMOKRAATTI VASTAA

Aloitamme elokuun uusinnalla. Juttu ei ole edes kovin vanha, se on vuoden 2014 tammikuusta mutta se sopii vallitsevaan tilanteeseen melko hyvin. Tämmönen tavallinen kansalainenhan ihmettelee, että mitä ne oikein ovat ne kansainväliset sopimukset joihin aina vedotaan, kun puhutaan siitä, että turvapaikkahuilailijat jotka eivät ole turvapaikan tarpeessa saavat automaattisesti maassamme ikuisen elatuksen. Nämä sopimukset ovat todellakin olemassa ja Antero Lärvänen selvitti ne:


*

HUITSINNEVADAN PAIKALLISDEMOKRAATTI VASTAA


Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin kysymys- ja vastauspalsta

Toimittanut Antero Lärvänen

Lukijat ovat jälleen lähestyneet toimitustamme erilaisilla kysymyksillä kiitettävän aktiivisesti. Yksi kysymys on ollut tällä kertaa selvästi edustetuin, joten keskitymme siihen. Kysymys liittyy suomalaiseen sosiaaliperäiseen maahanmuuttoon liittyviin turvapaikkakäytäntöihin, ja ennen kaikkea siihen, että niin suomalaiset virkamiehet ja poliitikot kuin sekä median että erilaisten järjestöjen edustajat ovat puolustelleet turvapaikkaturismiksikin kutsuttua löysää linjaa sillä, että kansainväliset sopimukset velvoittavat meitä toimimaan näin.

Lähetettyjen kysymysten ytimenä on ollut se, että Suomenkin allekirjoittama Geneven pakolaissopimus ei velvoita Suomea nykyiseen linjaan ja lukijoiden keskuudessa onkin herännyt ihmetystä siitä, kuinka tämä linja perustellaan. Sopimuksiin vedotaan aina, niihin vedotaan aina monikossa, eikä näistä sopimuksista kuitenkaan koskaan kerrota sitä, mitä ne itse asiassa oikein sisältävät. Hyvin yleinen lukijan kysymys on, että onko näitä sopimuksia olemassa ollenkaan, ja jos on, niin minkälaisia ne ovat ja miksi niistä ei kerrota yleisölle tarkemmin? Perusoletushan kun hyvillä ja lauhkeilla pinnanmaalaisilla hallintoalamaisilla on kuitenkin se, että missään nimessä vastulliset suomalaiset virkamiehet, poliitikot ja median edustajat eivät vetoa olemattomiin sopimuksiin päästäkseen pälkähästä kun häneltä kysellään hankalia.

Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin toimitus otti nämä kysymykset hyvin vakavasti ja ryhtyi ankaraan selvitystyöhön. Työ vaan näytti päättyvän aina vain uuteen umpikujaan, kunnes älysimme kysyä apua asioista perillä olevalta taholta eli luonnollisesti selitteläätiön ja sovelletun spedestetiikan tohtorilta Adolf Butlerilta joka todellakin vahvisti näitten sopimusten olemassaolon ja antoi meille käyttöömme sopimustekstit julkaisemista varten. Kysymykseen, miksi näitä sopimustekstejä oli niin vaikea löytää, tuumasi Butler että ei kansaa kannata vaivata kaikella monimutkaisella. Se hermostuu siitä vaan. Juokoot kaljaa, rumat. Pinnanmaalaiset taas ovat jo niin kertakaikkisen menetetty tapaus, että niistä ei ole niin suurta lukua.

Solmittuja sopimuksia on kaikkiaan kuusi kappaletta ja tässä ovat ne kaikki:

1. Goan ylimääräinen pakolaissopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että Suomen valtio muuttaa yksipuolisesti Geneven pakolaissopimuksen määritelmää pakolaisesta, pakolaisasemaa vaativan maahanmuuttajan oikeudesta oleskella Suomen valtion alueella ja hänen juridisesta asemastaan. Suomen valtio määrittelee tämän sopimuksen solmimisen jälkeen de facto pakolaiseksi jokaisen Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevan henkilön, joka on saapunut Suomen valtion alueelle ja hakenut turvapaikkaa millä tahansa perusteella.

Suomen valtio antaa tälle henkilölle välittömän ja pysyvän oleskeluoikeuden. Suomen valtiolla on oikeus käyttää tästä oleskeluoikeudesta termin ”pakolainen” sijasta mitä tahansa hyväksi näkemäänsä termiä.

Välittömän ja pysyvän oleskeluoikeuden myönnettyään sitoutuu Suomen valtio vastaamaan kyseisen henkilön elatuksesta hänen fyysisen elämänsä loppuun saakka. Elatuksen standardeja ei määritellä henkilön lähtömaan mukaan, vaan suomalaisten standardien mukaisesti.

Annettuaan henkilölle pysyvän oleskeluoikeuden Suomen valtio sitoutuu ottamaan vastaan myös kyseisen henkilön perheen ja kustantamaan perheen matkan Suomeen. Perhemäärittelyssä, toisin kuin elatusmäärittelyssä ei käytetä suomalaisia standardeja, vaan nimenomaan kyseisen henkilön lähtömaan standardeja. Tämän sopimuksen mukaan Suomi sitoutuu myös näitten henkilöitten pysyvään elatukseen suomalaisten standardien mukaan.

Suomen valtio sitoutuu myöntämään kyseisille henkilöille Suomen kansalaisuuden mahdollisimman nopealla menettelyllä riippumatta kyseisten henkilöitten kielitaidosta tai halusta sitoutua suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Suomi sitoutuu tämän sopimuksen mukaan siihen, että kaikkia näitä laajamääriteltyjä pakolaisia vaaditaan kantaväestön keskuudessa heti heidän Suomeen saapumisensa jälkeen nimitettämän suomalaisiksi, riippumatta siitä, mieltävätkö he itse olevansa suomalaisia.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Tarja Halonen

Suomen valtio:

Erkki Tuomioja
Matti Vanhanen
Astrid Thors

2. Acapulcon ylimääräinen pakolaissopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että laajamääritellyn pakolaisaseman saanutta henkilöä ei voi karkottaa Suomen valtion alueelta mistään syystä, mikäli kyseinen henkilö ei itse halua lähteä. Suomen valtio sitoutuu eri oikeusasteissa vahvistamaan tämän käytännön ennakkotapauksilla pysyväksi. Vapaaehtoisesti kyseinen henkilö saa halutessaan poistua Suomen alueelta koska tahansa. Kyseinen laajamääritellyn pakolaisoikeuden saanut henkilö saa myös halutessaan lomailla lähtömaassaan tarpeelliseksi katsomansa ajan ilman, että lomailu vaikuttaa hänelle myönnettyyn pysyvään oleskelu- ja elatusoikeuteen.

Tässä sopimuksessa Suomen valtio sitoutuu siihen, että se tarjoaa laajamääritellyn pakolaisaseman saaneelle henkilölle rikkomattoman oikeuden harjoittaa lähtömaansa kulttuuria haluamallaan tavalla ja Suomen valtio tukee tämän kulttuurin harjoittamista kaikilla tarpeellisilla tuki- ja tulkkipalveluilla ja sitoutuu siihen, että näitä palveluita tarjoavat ammattinimikkeet ja –tehtävät ovat julkishallinnollisen palkkaamisen prioriteettiasemassa. Sopimuksessa mainittua kulttuurinharjoittamista tukiessaan Suomen valtion ei tarvitse laillistaa moniavioisuutta, mutta sitoutuu tavan ylläpitämiseen yksinhuoltajajärjestelmän avulla.

Suomen valtio sitoutuu siihen, että laajamääritellyn pakolaisaseman saanut henkilö on etuoikeutetulla sijalla julkishallinnollisia työntekijöitä palkatessa ja aloittaa myös laajan valistus- ja vaatimuskampanjan siitä, että kyseinen käytäntö ulottuu myös yksityiselle sektorille. Samoin Suomen valtio sitoutuu siihen, että laajamääritellyn pakolaisaseman saanut perhe on etuoikeutetussa asemassa kunnallisilla asuntomarkkinoilla. Julkishallinnon työllistämien laajamääritellyn pakolaisaseman saaneitten henkilöitten kohdalta suomalainen media sitoutuu siihen, että heistä tehdään toistuvasti mahdollisimman näkyviä menestystarinoita.

Tässä sopimuksessa sovituista menettelytavoista Suomen valtio sitoutuu jatkossa käyttämään termiä ”kotouttaminen”. Sopimuksen englanninkielisessä tekstissä käytetään samaa suomenkielistä termiä, sillä sanaa ei  luontevasti pysty kääntämään.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Paavo Lipponen

Suomen valtio:

Päivi Lipponen
Janne Virkkunen

3. Rangoonin ylimääräinen pakolaissopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat tiettyjä muutoksia ja tulkintoja Geneven pakolaissopimuksen toiseen artiklaan, jonka teksti menee alkuperäismuodossaan:

 Jokaisella pakolaisella on oleskelumaataan kohtaan velvollisuuksia, jotka vaativat erityisesti, että hän noudattaa sen lakeja ja määräyksiä ja alistuu toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi.”

Korkeat sopimuspuolet sopivat kyseiseen artiklaan sen muutoksen, että laajamääritellyn pakolaisaseman saaneen henkilön ensisijaisesti toivotaan noudattavan Suomen lakia, mutta mikäli hän syyllistyy Suomen valtion alueella rikoksiin, tulee hänen rikoksiaan niin median kuin virkamieskoneiston toimesta vähätellä ja rikoksentekijän kansallisuus salata. On myös esitettävä laajamittaista tulkintaa, että Suomen valtion alueella vaikuttava voimakas rakenteellinen rasismi on osaltaan ajanut laajamääritellyn pakolaisaseman saaneet henkilöt epätoivon tilaan, joka on aikaansaanut nämä rikokset.

Suomen valtio sitoutuu aloittamaan ja ylläpitämään laajan yliopistollisen tutkimusohjelman, jonka avulla tätä rakenteellista rasismia etsitään, löydetään ja selitetään. Vastavuoroisesti taas laajamääritellyn pakolaisaseman saanutta henkilöä kehotetaan aktiivisesti ilmoittamaan kokemistaan rasistisista rikoksista ja ennen kaikkea tunteesta, että on kohdannut rasismia. Näitä tuntemuksia ja niitten tulkitsemista rikoksiksi tai vähintäänkin rikosepäilyiksi sitoutuu Suomen valtio kirjaamaan ylös uusilla, sovelletuilla tilastointi- ja tutkimusmenetelmillä.

Suomen valtio sitoutuu siihen, että Goan ylimääräisessä pakolaissopimuksessa jo kertaalleen sovittua Suomen kansalaisuuden saamisen helpottamista tulee edelleenkin helpottaa ja näin ollen henkilön, jolle on myönnetty ensiksi laajamääritelty pakolaisasema ja sen jälkeen Suomen kansalaisuus tekemät rikokset tilastoidaan yksiselitteisesti suomalaisten tekeminä rikoksina, ja Suomen valtio sekä suomalainen media sitoutuvat käsittelemään näitä rikoksia pelkästään suomalaisten lisääntyneenä ja raaistuneena rikollisuutena, joka saattaa entisestään uhata laajamääritellyn pakolaisaseman saaneitten henkilöitten turvallisuutta.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Kimmo Kiljunen

Suomen valtio:

Anna Kontula
Eva Biaudet
Mikko Paatero
Vesa Puuronen

4. Los Angelesin ylimääräinen ilmastosopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että Suomen valtio sitoutuu suorittamaan yhteiskunnallis-taloudellis-ekologis-inhimillisen kokeilun siitä, kuinka pohjoisilla leveysasteilla sijaitsevan ja vähillä raaka-ainevaroilla toimeentulevan Suomen valtion talouselämää, teollisuutta ja henkilökohtaista viihtyvyyttä voidaan mahdollisimman kattavasti häiritä ympäristöön liittyvällä verotuksella, säädöksillä ja yleisellä syyllistämisellä. Samassa kokeilussa pyritään selvittämään, kuinka laajalti haja-asutusalueet voidaan tyhjentää kaupunkeihin. Kokeilu tehdään globaalin hiilijalanjäljen pienentämiseen vedoten.

Samassa kokeilussa Suomen valtio toisaalta sitoutuu myös suurentamaan globaalia hiilijalanjälkeä myöntämällä mahdollisimman monelle Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevalle henkilölle laajamääritellyn pakolaisaseman sekä tukemalla kehitys- ja ilmastoavulla niitä maita, jotka saastuttavat Suomen valtiota enemmän per capita.

Kokeilussa tilastoidaan kokeilun vaikutukset niin Suomen talouselämään kuin suomalaisten yleiseen viihtyvyyteen ja toisaalta kokeilun laajamittaiset vaikutukset globaalin saastumisen vähentämisessä.

Kansainvälinen yhteisö sitoutuu pitämään Suomea globaalin hyvinvoinnin pioneerina ja esikuvana, ja seuraa Suomen esimerkkiä siinä vaiheessa, kun kokeilusta on saatu tarkat tilastolliset analyysit.

Sopimuksen voimassaolosta korkeat sopimuspuolet sopivat seuraavaa:

- Suomen valtiota tämä sopimus sitoo niin kauan, kunnes kansainvälinen yhteisö vapauttaa Suomen valtion tästä sopimuksesta.

- Kansainvälistä yhteisöä tämä sopimus sitoo niin kauan, kun sopimuksen kansainvälisen yhteisön puolesta allekirjoittanut henkilö toimii missä tahansa julkisessa virassa.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Hugh Hefner

Suomen valtio:

Anni Sinnemäki
Ville Niinistö
Oras Tynkkynen
Heidi Hautala
Satu Hassi

5. Tukholman mielipideilmastosopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että mikäli Suomen valtion alueella ilmenee minkäänlaista arvostelua Goan, Acapulcon, Rangoonin tai Los Angelesin sopimuksia kohtaan, aloittavat niin Suomen puoluekoneisto, virkamieskoneisto kuin suomalainen media voimakkaan hyökkäyksen jokaista arvostelua esittänyttä henkilöä ja / tai yhteenliittymää kohtaan. Näitä henkilöitä / yhteenliittymiä nimitetään mahdollisimman suurella volyymilla äärioikeistolaisiksi täysin heidän puoluekannastaan ja poliittisista mielipiteistään riippumatta ja heidän yhteiskunnallista toimintaansa pyritään vaikeuttamaan kaikin mahdollisin keinoin.

Samalla suomalainen media  ja suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalliset tiedekunnat sitoutuvat aloittamaan kaikkeen suomalaisuuteen, suomalaiseksi miellettyyn ja Suomen historiaan liittyvään kohdistuvan laajamittaisen väheksymis-, mitätöinti- ja kieltämiskampanjan. Samalla aloitetaan vastavuoroisesti kampanja, jossa nostetaan niin Suomen valtion väestörakenteessa kuin katukuvassa tapahtuva etninen muutos tavoitelluksi itsearvoksi, ja muutoksen hitaus nostetaan toistuvasti esille ongelmana ja verrataan kehitystä muissa Skandinavian maissa tapahtuvaan nopeampaan kehitykseen.

Kampanjan pitkäaikaisena tarkoituksena on lopulta poistaa käytöstä kokonaan termi ”suomalainen”. Tilalle tullaan asettamaan laajamääritellyn pakolaisaseman saaneille henkilöille termi ”kansalainen” ja niin sanotuille kantasuomalaisille termi ”maksaja-hyväksyjä”.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Saska Öfors

Suomen valtio:

Saska Saarikoski
Vesa Puuronen

6. Pjöngjangin yleisvarmistussopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että mikäli Goan, Acapulcon, Rangoonin, Los Angelesin tai Tukholman sopimuksista unohtui jotain olennaista, sitoutuu Suomen valtio ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
kaikin mahdollisin keinoin.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Jyrki Katainen

Suomen valtio:

Jutta Urpilainen
Paavo Arhinmäki
Ville Niinistö
Ritva Viljanen
Eva Biaudet

*

Eli niin kuin lukijat huomaavat, oli kyselijöitten huoli turhaa, ja nykyiset menettelytavat ovat kyllä ihan asiallisesti ja protokollan mukaisessa järjestyksessä sovittu, joten kaikki on aivan kunnossa eikä huoleen ole aihetta. Nuo kansainvälisen yhteisön puolesta allekirjoittajat tosin herättivät toimituksessa hieman ihmetystä. Hugh Hefneriä lukuunottamatta tietysti. Mutta kun asiaa Adolf Butlerilta tiedustelimme, niin saimme vastauksen, että jo kysymyksen esittäminen em. asiasta rikkoo Tukholman mielipideilmastosopimusta ja kun suomalainen ei tunnetusti sanaansa syö eikä sopimaansa riko, niin pidimmepä mekin turpamme kiinni.

Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin kysymys- ja vastauspalsta jatkaa toimintaansa säännöllisesti. Muistattehan myös kuunnella säännöllisesti Huitsinnevadan paikallisradiota.


15 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hieno ja edelleen ajankohtainen teksti! Mutta tuolloin, vuonna 2014, ei ns. rasismikortti ollut vielä valttia, kun sitä ei tässä mainita. Nythän rasismi/"rasismi" on kauhein ajateltavissa oleva rikos. Ainakin - ei, vaan ainoastaan - jos se kohdistuu ns. turvapaikanhakijoihin ym. valtakulttuurin ulkopuolisiin.

Terveisin, PP

PS. Kirjoituksesi ovat nautittavaa luettavaa. Älä vaan lopeta bloggaamista!

Anonyymi kirjoitti...

Hieno ja yhä ajankohtainen teksti. Mutta tuolloin, v. 2014 rasismikortti ei ollut vielä valttia, kuten nykyään. Nythän rasismi/”rasismi” on miltei kauhein ajateltavissa oleva rikos. Mutta vain, jos se kohdistuu muslimimaahanmuuttajiin, noihin Allahin valittuihin, rauhan uskonnon edustajiin.

Terveisin PP

PS. Kirjoituksesi ovat todella nautittavia. Älä vaan lopeta bloggaamista! Ja sinä vielä palkitset kommentoijat vastaamalla meille, kiitos siitäkin!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, PP. Niin no, olihan se r-kortti valttia jo silloinkin, se vaan jäi pois tuosta kirjoituksestani. Mutta hysterian määrä on tuossa kahden ja puolen vuoden aikana tuplaantunut. Lämmin kiitos kannustuksesta. Vastailen parhaan kykyni mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=Mzdf-6dTCAc

Anonyymi kirjoitti...

Mikäs ongelma tässä, hienoja kaupunkeja ja vielä hienompia allekirjoittajia. Kun suomalainen virkamies/poliitikko jotain allekirjoittaa, se on kuin verellään kirjoittaisi. Suomalaisen sana pitää. Mutta vain ulospäin. Ja sitten seistään tumput suorana kun se ihana soppari Ougadagoun kanssa ei mennytkään ns. nappiin.

Ihan voisi edes sen verran vaatia, että jokainen asioista päättäjä lukisi tuon Geneven sopimuksen. Ja tajuaisi mikä on se pa-ko-lainen. Siis joita ja vain joita se sopimus koskee. Ikävä yllätys. Vielä ikävämpi taitaa olla se, että ei ole olemassakaan mitään kv. sopimusta ns. siirtolaisista. Eikä herranjestas missään soppareissa lue yhtikäs mitään toissijaisista suojelluista. Mutta kiitos Ykä, kun löytyy keinot, löytyy aina sovelias maakin. - En tiedä onko näissä kommenteissa soveliasta kehua, mutta arvostan todella verbaliikkaasi. En ole ikinä ollut Tamperetta pohjoisempana, mutta tuo reissumatkanne kuvaus toi mulle nenään suopursut, mudan ja kanervat.
tira+

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja tira+:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Kiitos linkistä.

tira+: Jep. Geneven sopimus ja sen täydennykset ovat tehty aikana, jolloin ei edes kuviteltu tilannetta, että toiseen maahan muutetaan elätettäväksi. Suomalainen käytäntö menee kyseisen sopimuksen ihan ikiomien tulkintojen mukaan. Ja kiitokset kannustuksesta. Jos sulla on joskus mahdollisuus käydä pohjoisemmassa, niin käy ihmeessä.

Anonyymi kirjoitti...

Taas taattua Ykän uskomattoman jouhevaa ja verbaalisesti rikasta tekstiä!

Olen samaa mieltä siitä, että vanhoja sopimuksia on älytöntä soveltaa nykyisenlaisen kansainvaellukseen, puhumattakaan siitä, että Suomessa tehdään ihan omia määritelmiä esim. Geneven sopimuksesta, joka ymmärtääkseni ei hyväksy edes sotaa pakolaisuuden kriteeriksi. Syyrian sota aiheuttaa päättäjien mukaan tämän pakolaisvirran meille, vaikka suurin osa tulijoista on Irakista, Somaliasta ja Afganistanista. Jokin tässäkään ei oikein täsmää... Selityksiä riittää pitkästi kuin kirkonmattoa, mutta kuka niihin enää uskoo, täti Monica?

Rouva Ano

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Rouva Ano ja kiitokset jälleen. Nykyisessä kansainvaelluksessa on vielä se tilanne, että virallinen Suomi puhuu pakolaisista ja turvapaikanhakijoista vaikka tosiasiassa kyse on siirtolaisista jotka tulevat jäädäkseen ja kantaväestön elätettäväksi. Ja kun tästä on tehty vielä itseisarvo, niin sen perusteeksi on pakko alkaa kehittää jotain, jota ei ole edes olemassa.

Anonyymi kirjoitti...

Tulijoiden motiivien arvostelu on rasismia
-nykyinen pääkanisteri edellisessä toimessaan

-Tvälups-

Anonyymi kirjoitti...

korjaus: eihän se Orpo pääkanisteri ole vaan vvm, mutta Sipilän näkymättömyys sotkee jo yöllisiä ajatuskulkujakin (se vissiin lomailee ihan tuelta koska on aika lailla kadonnut mediakentästä vai tajuaako se jo hävetä puheitaan ja toimiaan?)

-Tvälups-

btw. tämä todistaa median ja toimittelijakunnan tason niin meillä kuin maailmalla; tunnereaktioita faktojen sijaan https://sofrep.com/60334/british-press-freak-inept-reporter-believes-naval-5-inch-guns-literally-5-inch-guns/

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kun Ykä otti nämä kansainväliset sopimukset suurennuslasin alle, niin tässä aamusella Iltapashaa lukiessa osui silmiini Vihreiden nuorten älynväläys. Eli lyhyesti sanottuna "järjestäytynyt rasismi", näistä käsitteistä tulee yhä mielenkiintoisempia kuin orwellimaista uuspuhetta. Ja tästä onkin sitten enää kukonaskel mielipide- ja ajatusrikolliseen => uudelleenkasvatusleirille mars.

Tuolla nuorella neidillä oli yhteen aikaan Uuden Suomen blogialustalla mielipidekirjoituksia ja niistä oli nähdä hänen ajatusmaailmansa. En jaksa enkä viitsi linkittää tähän hänen juttujansa, etsivä löytää, mutta oli sellaista settiä että luin niitä ns. huuli pyöreänä.

Maistelen vielä kertaalleen tuota sanaparia "järjestäytynyt rasismi", tästä tulee enemmänkin mieleen Italian ja USA:n mafiameininki eli järjestäytynyt rikollisuus. Koitetaanko tällä sitten luokitella "vihapuhujat" (esim. mamu-kriittiset bloggaajat), katupartiot (kuten SOO) tai Rajat kiinni-liike mafian kaltaiseksi organisaatioksi? Ja joihin tietenkin sitten sovelletaan ns. kovennettua asteikkoa käräjäsalissa?

- Soomepois Eestist -

Anonyymi kirjoitti...

Kopsattu facebookista:

"Pauli Vahtera Vantaalla -Eihän Suomessa voi esiintyä fiksustikaan nimellään, jos ei myötäile virallista totuutta. Toinen suosikkini Yrjö Perskeles on itse virkamies. Hän saisi potkut alta aikayksikön, jos hänen nimensä paljastuisi."

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Taisteluvälineupseerille, Soomepoisille Eestist ja Anolle & kiitos kommenteistanne.

Tvälups: Joo, muistan kyllä kyseisen häiskän avautumisen. Ja tuon tykkijutun lukeminen aiheutti välittömän repeämisen. Notta viisi tuumaa pitkät putket…

Soomepois: Tuo vihreitten avautuminen on suorastaan pelottava. Varsinkin kun kyse on taas kertaalleen blankopykälästä jota voi tulkita miten lystää. Tuohon Ilvessaloon olen törmännyt jo vuosia sitten ja totesin jo silloin, että hänellä on (valitettavasti) edessään loistava tulevaisuus.

Ano: No näinhän tämä valitettavasti on.

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

Toimittelia Margi Murphy on ilmeisesti tottunut pitempiin vehkeisiin kuin 5-tuumaisiin? ;)

"The weapons will be placed on combat ships that are still in the factory."

Ja enää ei puutu kuin se kauppaketju mistä noita sotalaivoja saa käydä ostamassa. :)

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, VNV. Minä vaan vähän luulen, että tommosia toimittelijoita löytyy täältä meiltäkin.