maanantai 20. tammikuuta 2014

HUITSINNEVADAN PAIKALLISDEMOKRAATTI VASTAA


Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin kysymys- ja vastauspalsta

Toimittanut Antero LärvänenLukijat ovat jälleen lähestyneet toimitustamme erilaisilla kysymyksillä kiitettävän aktiivisesti. Yksi kysymys on ollut tällä kertaa selvästi edustetuin, joten keskitymme siihen. Kysymys liittyy suomalaiseen sosiaaliperäiseen maahanmuuttoon liittyviin turvapaikkakäytäntöihin, ja ennen kaikkea siihen, että niin suomalaiset virkamiehet ja poliitikot kuin sekä median että erilaisten järjestöjen edustajat ovat puolustelleet turvapaikkaturismiksikin kutsuttua löysää linjaa sillä, että kansainväliset sopimukset velvoittavat meitä toimimaan näin.

Lähetettyjen kysymysten ytimenä on ollut se, että Suomenkin allekirjoittama Geneven pakolaissopimus ei velvoita Suomea nykyiseen linjaan ja lukijoiden keskuudessa onkin herännyt ihmetystä siitä, kuinka tämä linja perustellaan. Sopimuksiin vedotaan aina, niihin vedotaan aina monikossa, eikä näistä sopimuksista kuitenkaan koskaan kerrota sitä, mitä ne itse asiassa oikein sisältävät. Hyvin yleinen lukijan kysymys on, että onko näitä sopimuksia olemassa ollenkaan, ja jos on, niin minkälaisia ne ovat ja miksi niistä ei kerrota yleisölle tarkemmin? Perusoletushan kun hyvillä ja lauhkeilla pinnanmaalaisilla hallintoalamaisilla on kuitenkin se, että missään nimessä vastulliset suomalaiset virkamiehet, poliitikot ja median edustajat eivät vetoa olemattomiin sopimuksiin päästäkseen pälkähästä kun häneltä kysellään hankalia.

Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin toimitus otti nämä kysymykset hyvin vakavasti ja ryhtyi ankaraan selvitystyöhön. Työ vaan näytti päättyvän aina vain uuteen umpikujaan, kunnes älysimme kysyä apua asioista perillä olevalta taholta eli luonnollisesti selitteläätiön ja sovelletun spedestetiikan tohtorilta Adolf Butlerilta joka todellakin vahvisti näitten sopimusten olemassaolon ja antoi meille käyttöömme sopimustekstit julkaisemista varten. Kysymykseen, miksi näitä sopimustekstejä oli niin vaikea löytää, tuumasi Butler että ei kansaa kannata vaivata kaikella monimutkaisella. Se hermostuu siitä vaan. Juokoot kaljaa, rumat. Pinnanmaalaiset taas ovat jo niin kertakaikkisen menetetty tapaus, että niistä ei ole niin suurta lukua.

Solmittuja sopimuksia on kaikkiaan kuusi kappaletta ja tässä ovat ne kaikki:

1. Goan ylimääräinen pakolaissopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että Suomen valtio muuttaa yksipuolisesti Geneven pakolaissopimuksen määritelmää pakolaisesta, pakolaisasemaa vaativan maahanmuuttajan oikeudesta oleskella Suomen valtion alueella ja hänen juridisesta asemastaan. Suomen valtio määrittelee tämän sopimuksen solmimisen jälkeen de facto pakolaiseksi jokaisen Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevan henkilön, joka on saapunut Suomen valtion alueelle ja hakenut turvapaikkaa millä tahansa perusteella.

Suomen valtio antaa tälle henkilölle välittömän ja pysyvän oleskeluoikeuden. Suomen valtiolla on oikeus käyttää tästä oleskeluoikeudesta termin ”pakolainen” sijasta mitä tahansa hyväksi näkemäänsä termiä.

Välittömän ja pysyvän oleskeluoikeuden myönnettyään sitoutuu Suomen valtio vastaamaan kyseisen henkilön elatuksesta hänen fyysisen elämänsä loppuun saakka. Elatuksen standardeja ei määritellä henkilön lähtömaan mukaan, vaan suomalaisten standardien mukaisesti.

Annettuaan henkilölle pysyvän oleskeluoikeuden Suomen valtio sitoutuu ottamaan vastaan myös kyseisen henkilön perheen ja kustantamaan perheen matkan Suomeen. Perhemäärittelyssä, toisin kuin elatusmäärittelyssä ei käytetä suomalaisia standardeja, vaan nimenomaan kyseisen henkilön lähtömaan standardeja. Tämän sopimuksen mukaan Suomi sitoutuu myös näitten henkilöitten pysyvään elatukseen suomalaisten standardien mukaan.

Suomen valtio sitoutuu myöntämään kyseisille henkilöille Suomen kansalaisuuden mahdollisimman nopealla menettelyllä riippumatta kyseisten henkilöitten kielitaidosta tai halusta sitoutua suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Suomi sitoutuu tämän sopimuksen mukaan siihen, että kaikkia näitä laajamääriteltyjä pakolaisia vaaditaan kantaväestön keskuudessa heti heidän Suomeen saapumisensa jälkeen nimitettämän suomalaisiksi, riippumatta siitä, mieltävätkö he itse olevansa suomalaisia.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Tarja Halonen

Suomen valtio:

Erkki Tuomioja
Matti Vanhanen
Astrid Thors2. Acapulcon ylimääräinen pakolaissopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että laajamääritellyn pakolaisaseman saanutta henkilöä ei voi karkottaa Suomen valtion alueelta mistään syystä, mikäli kyseinen henkilö ei itse halua lähteä. Suomen valtio sitoutuu eri oikeusasteissa vahvistamaan tämän käytännön ennakkotapauksilla pysyväksi. Vapaaehtoisesti kyseinen henkilö saa halutessaan poistua Suomen alueelta koska tahansa. Kyseinen laajamääritellyn pakolaisoikeuden saanut henkilö saa myös halutessaan lomailla lähtömaassaan tarpeelliseksi katsomansa ajan ilman, että lomailu vaikuttaa hänelle myönnettyyn pysyvään oleskelu- ja elatusoikeuteen.

Tässä sopimuksessa Suomen valtio sitoutuu siihen, että se tarjoaa laajamääritellyn pakolaisaseman saaneelle henkilölle rikkomattoman oikeuden harjoittaa lähtömaansa kulttuuria haluamallaan tavalla ja Suomen valtio tukee tämän kulttuurin harjoittamista kaikilla tarpeellisilla tuki- ja tulkkipalveluilla ja sitoutuu siihen, että näitä palveluita tarjoavat ammattinimikkeet ja –tehtävät ovat julkishallinnollisen palkkaamisen prioriteettiasemassa. Sopimuksessa mainittua kulttuurinharjoittamista tukiessaan Suomen valtion ei tarvitse laillistaa moniavioisuutta, mutta sitoutuu tavan ylläpitämiseen yksinhuoltajajärjestelmän avulla.

Suomen valtio sitoutuu siihen, että laajamääritellyn pakolaisaseman saanut henkilö on etuoikeutetulla sijalla julkishallinnollisia työntekijöitä palkatessa ja aloittaa myös laajan valistus- ja vaatimuskampanjan siitä, että kyseinen käytäntö ulottuu myös yksityiselle sektorille. Samoin Suomen valtio sitoutuu siihen, että laajamääritellyn pakolaisaseman saanut perhe on etuoikeutetussa asemassa kunnallisilla asuntomarkkinoilla. Julkishallinnon työllistämien laajamääritellyn pakolaisaseman saaneitten henkilöitten kohdalta suomalainen media sitoutuu siihen, että heistä tehdään toistuvasti mahdollisimman näkyviä menestystarinoita.

Tässä sopimuksessa sovituista menettelytavoista Suomen valtio sitoutuu jatkossa käyttämään termiä ”kotouttaminen”. Sopimuksen englanninkielisessä tekstissä käytetään samaa suomenkielistä termiä, sillä sanaa ei  luontevasti pysty kääntämään.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Paavo Lipponen

Suomen valtio:

Päivi Lipponen
Janne Virkkunen3. Rangoonin ylimääräinen pakolaissopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat tiettyjä muutoksia ja tulkintoja Geneven pakolaissopimuksen toiseen artiklaan, jonka teksti menee alkuperäismuodossaan:

Jokaisella pakolaisella on oleskelumaataan kohtaan velvollisuuksia, jotka vaativat erityisesti, että hän noudattaa sen lakeja ja määräyksiä ja alistuu toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi.”

Korkeat sopimuspuolet sopivat kyseiseen artiklaan sen muutoksen, että laajamääritellyn pakolaisaseman saaneen henkilön ensisijaisesti toivotaan noudattavan Suomen lakia, mutta mikäli hän syyllistyy Suomen valtion alueella rikoksiin, tulee hänen rikoksiaan niin median kuin virkamieskoneiston toimesta vähätellä ja rikoksentekijän kansallisuus salata. On myös esitettävä laajamittaista tulkintaa, että Suomen valtion alueella vaikuttava voimakas rakenteellinen rasismi on osaltaan ajanut laajamääritellyn pakolaisaseman saaneet henkilöt epätoivon tilaan, joka on aikaansaanut nämä rikokset.

Suomen valtio sitoutuu aloittamaan ja ylläpitämään laajan yliopistollisen tutkimusohjelman, jonka avulla tätä rakenteellista rasismia etsitään, löydetään ja selitetään. Vastavuoroisesti taas laajamääritellyn pakolaisaseman saanutta henkilöä kehotetaan aktiivisesti ilmoittamaan kokemistaan rasistisista rikoksista ja ennen kaikkea tunteesta, että on kohdannut rasismia. Näitä tuntemuksia ja niitten tulkitsemista rikoksiksi tai vähintäänkin rikosepäilyiksi sitoutuu Suomen valtio kirjaamaan ylös uusilla, sovelletuilla tilastointi- ja tutkimusmenetelmillä.

Suomen valtio sitoutuu siihen, että Goan ylimääräisessä pakolaissopimuksessa jo kertaalleen sovittua Suomen kansalaisuuden saamisen helpottamista tulee edelleenkin helpottaa ja näin ollen henkilön, jolle on myönnetty ensiksi laajamääritelty pakolaisasema ja sen jälkeen Suomen kansalaisuus tekemät rikokset tilastoidaan yksiselitteisesti suomalaisten tekeminä rikoksina, ja Suomen valtio sekä suomalainen media sitoutuvat käsittelemään näitä rikoksia pelkästään suomalaisten lisääntyneenä ja raaistuneena rikollisuutena, joka saattaa entisestään uhata laajamääritellyn pakolaisaseman saaneitten henkilöitten turvallisuutta.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Kimmo Kiljunen

Suomen valtio:

Anna Kontula
Eva Biaudet
Mikko Paatero
Vesa Puuronen4. Los Angelesin ylimääräinen ilmastosopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että Suomen valtio sitoutuu suorittamaan yhteiskunnallis-taloudellis-ekologis-inhimillisen kokeilun siitä, kuinka pohjoisilla leveysasteilla sijaitsevan ja vähillä raaka-ainevaroilla toimeentulevan Suomen valtion talouselämää, teollisuutta ja henkilökohtaista viihtyvyyttä voidaan mahdollisimman kattavasti häiritä ympäristöön liittyvällä verotuksella, säädöksillä ja yleisellä syyllistämisellä. Samassa kokeilussa pyritään selvittämään, kuinka laajalti haja-asutusalueet voidaan tyhjentää kaupunkeihin. Kokeilu tehdään globaalin hiilijalanjäljen pienentämiseen vedoten.

Samassa kokeilussa Suomen valtio toisaalta sitoutuu myös suurentamaan globaalia hiilijalanjälkeä myöntämällä mahdollisimman monelle Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevalle henkilölle laajamääritellyn pakolaisaseman sekä tukemalla kehitys- ja ilmastoavulla niitä maita, jotka saastuttavat Suomen valtiota enemmän per capita.

Kokeilussa tilastoidaan kokeilun vaikutukset niin Suomen talouselämään kuin suomalaisten yleiseen viihtyvyyteen ja toisaalta kokeilun laajamittaiset vaikutukset globaalin saastumisen vähentämisessä.

Kansainvälinen yhteisö sitoutuu pitämään Suomea globaalin hyvinvoinnin pioneerina ja esikuvana, ja seuraa Suomen esimerkkiä siinä vaiheessa, kun kokeilusta on saatu tarkat tilastolliset analyysit.

Sopimuksen voimassaolosta korkeat sopimuspuolet sopivat seuraavaa:

- Suomen valtiota tämä sopimus sitoo niin kauan, kunnes kansainvälinen yhteisö vapauttaa Suomen valtion tästä sopimuksesta.

- Kansainvälistä yhteisöä tämä sopimus sitoo niin kauan, kun sopimuksen kansainvälisen yhteisön puolesta allekirjoittanut henkilö toimii missä tahansa julkisessa virassa.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Hugh Hefner

Suomen valtio:

Anni Sinnemäki
Ville Niinistö
Oras Tynkkynen
Heidi Hautala
Satu Hassi5. Tukholman mielipideilmastosopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että mikäli Suomen valtion alueella ilmenee minkäänlaista arvostelua Goan, Acapulcon, Rangoonin tai Los Angelesin sopimuksia kohtaan, aloittavat niin Suomen puoluekoneisto, virkamieskoneisto kuin suomalainen media voimakkaan hyökkäyksen jokaista arvostelua esittänyttä henkilöä ja / tai yhteenliittymää kohtaan. Näitä henkilöitä / yhteenliittymiä nimitetään mahdollisimman suurella volyymilla äärioikeistolaisiksi täysin heidän puoluekannastaan ja poliittisista mielipiteistään riippumatta ja heidän yhteiskunnallista toimintaansa pyritään vaikeuttamaan kaikin mahdollisin keinoin.

Samalla suomalainen media  ja suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalliset tiedekunnat sitoutuvat aloittamaan kaikkeen suomalaisuuteen, suomalaiseksi miellettyyn ja Suomen historiaan liittyvään kohdistuvan laajamittaisen väheksymis-, mitätöinti- ja kieltämiskampanjan. Samalla aloitetaan vastavuoroisesti kampanja, jossa nostetaan niin Suomen valtion väestörakenteessa kuin katukuvassa tapahtuva etninen muutos tavoitelluksi itsearvoksi, ja muutoksen hitaus nostetaan toistuvasti esille ongelmana ja verrataan kehitystä muissa Skandinavian maissa tapahtuvaan nopeampaan kehitykseen.

Kampanjan pitkäaikaisena tarkoituksena on lopulta poistaa käytöstä kokonaan termi ”suomalainen”. Tilalle tullaan asettamaan laajamääritellyn pakolaisaseman saaneille henkilöille termi ”kansalainen” ja niin sanotuille kantasuomalaisille termi ”maksaja-hyväksyjä”.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Saska Öfors

Suomen valtio:

Saska Saarikoski
Vesa Puuronen6. Pjöngjangin yleisvarmistussopimus

Korkeat sopimuspuolet:

- Kansainvälinen yhteisö
- Suomen valtio

Tässä sopimuksessa korkeat sopimuspuolet sopivat siitä, että mikäli Goan, Acapulcon, Rangoonin, Los Angelesin tai Tukholman sopimuksista unohtui jotain olennaista, sitoutuu Suomen valtio ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
kaikin mahdollisin keinoin.

Allekirjoitukset korkeitten sopimuspuolten puolesta:

Kansainvälinen yhteisö:

Jyrki Katainen

Suomen valtio:

Jutta Urpilainen
Paavo Arhinmäki
Ville Niinistö
Ritva Viljanen
Eva Biaudet

*

Eli niin kuin lukijat huomaavat, oli kyselijöitten huoli turhaa, ja nykyiset menettelytavat ovat kyllä ihan asiallisesti ja protokollan mukaisessa järjestyksessä sovittu, joten kaikki on aivan kunnossa eikä huoleen ole aihetta. Nuo kansainvälisen yhteisön puolesta allekirjoittajat tosin herättivät toimituksessa hieman ihmetystä. Hugh Hefneriä lukuunottamatta tietysti. Mutta kun asiaa Adolf Butlerilta tiedustelimme, niin saimme vastauksen, että jo kysymyksen esittäminen em. asiasta rikkoo Tukholman mielipideilmastosopimusta ja kun suomalainen ei tunnetusti sanaansa syö eikä sopimaansa riko, niin pidimmepä mekin turpamme kiinni.

Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin kysymys- ja vastauspalsta jatkaa toimintaansa säännöllisesti. Olemme saaneet myös hyvin paljon kysymyksiä liittyen siihen huhuun, että vaihtavatko sosialidemokraatit nimensä sosialispedesteettiseksi puolueeksi. Huhu on toimituksellekin tuttu, mutta varmaa vastausta emme voi vielä tässä vaiheessa antaa.

Joka tapauksessa on selvää, että mahdollisen puheenjohtajan vaihdoksenkin myötä puolueen sosialispedesteettinen linja jatkuu. Tämänhän todisti mahdollinen puheenjohtajaehdokas Antti Rinne toteamalla perussuomalaisista tuoreeltaan, että ne puhuvat tietyistä asioista ihan ok, mutta kun arvopohja puuttuu, voidaan yhtäkkiä olla rasistisia ja fasistisia. Ja kun ottaa huomioon demareitten surffailun arvojen ristiaallokossa kuluneen hallituskauden aikana, voidaan heidän kohdalta  todeta, että plus ça change plus c'est la même chose.

Toisaalta ei heitä voi siitä oikein syyttääkään, sillä hehän noudattavat vain Tukholman mielipideilmastosopimuksessa sovittuja asioita.


Huitsinnevadan Paikallisdemokraatti jatkaa säännöllisesti ja uskollisesti lukijoittensa palveluksessa. Muistattehan myös kuunnella säännöllisesti Huitsinnevadan paikallisradiota.


17 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Butler tuo ansiokkaasti esille sen että miten ja miksi valtio toimii niin kuin valtion ei kuuluisi toimia, muttei sitä että miksi media ampuu päivittäin sekä itseään, lukijoitaan että osakkeenomistajiaan jalkaan rustatessaan hassuja satuja milloin ummajummasta, milloin pomorickyistä, milloin pizzeria-tappelija-uhriutujista, huutavasta työvoimapulasta, yössä karjuvasta äärioikeistosta, veronkiertoyrittäjien hyödyllisyydestä, islamin siunauksellisuudesta....

Siunausta vaan tällä kertaa sitten lähes kaikkien Suomessa ilmestyvien tiedostusvälineiden osakkeenomistajille. On se vaan hyvä että rahoitatte omasta pussistanne ex-taistolaisten kommunistista kumousta. Sopii varmaan hyvin kapitalistiseen arvomaailmaan.

Anonyymi kirjoitti...

Luin ensin Yrjön ansiokkaan pläjäyhksen ja sitten tämän Biaudeen avautumisen. MTV3: Biaudet ulkomaalaisvalvonnasta: Sosiaalityöntekijä ei ole poliisi. Kirjoittaako Ykä jo MTV:llekin uutisia? piti nimittäin ihan tarkistaa lopusta ettei siellä seiso Yrjoperskeleen nimi, niin tuttu oli tyylilaji.... vai onko tämä vain sitä että ne tekevät sen itse?

Korppi on oikeus kirjoitti...

Hah, nuo "kansainvälisen yhteisön" edustajat olivat osuva huomio. Vitsihän piilee juuri siinä, ettei meitä kukaan pakota tunaroimaan asioitamme. Me teemme sen kaiken aivan itse, niin käsittämätöntä kuin se onkin.

Taistolaisuus oli kyllä paljon ymmärrettävämpää, olihan silloin sentään Neuvostoliiton varjossa konkreettinen uhka, joka johti tietynlaisen poliittisen kulttuurin syntymiseen.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle, Ano2:lle ja Korppi on oikeudelle & kiitos kommenteistanne. Tuli vaan tuumittua tätä ns. vallitsevaa käytäntöä, mietittyä miltä vallitseva käytäntö näyttäisi sopimustekstinä ja sitten vielä tuumittua, että löytyisikö Suomesta yhtään niin hullua poliitikkoa, että ne nuo sopimukset allekirjoittaisivat. No, yhtä kaikki, vaikkei ole sopimuksia niin vallitseva käytäntö on vallitseva käytäntö.

Ano1: Luulisin, että median edustajat eivät kysy mielipiteitä lukijoilta vaan toisilta median edustajilta. Osakkeenomistajista voi todeta, että ainakin Sanoma Oyj on tehnyt mukavasti persnettoa, ja sieltähän pistetäänkin sitten toimittajia pihalle. Tällä kertaa ei käy yhtään sääli.

Ano2: Jos etsitään maailman putkinäköisintä ihmistä, niin Biaudet mahtuu varmaan TOP 5-listalle. Ja eihän siinä sinänsä mitään. Mutta mikä ihmeen pakko se oli saada tähän nykyiseen pestiinsä? Vielä oikealta ohi muiden.

Korppi on oikeus: Hoksasit idean täydelleen. Ei meitä kukaan pakota. Eikä meille ole tästä mitään hyötyäkään. Neuvostoliittoa oli pakko nöyristellä. Johtuen puhtaasti sen sotilaallisesta voimasta. Mutta oli siitä hyvien kauppasuhteitten myötä sitten hyötyäkin. Tässä nykyisessä tilanteessa kannattaa aina aika ajoin muistuttaa Virosta. Siellä ei ole ”vallitsevaa käytäntöä”, mutta maata ei ole silti eristetty muusta maailmasta, sitä ei pidetä häirikkövaltiona eikä siihen suuntaan muutenkaan lännen suunnasta mutista.

Mitä tulee tuohon persujen taas kertaalleen fasistisuuteen, niin sen rikosilmoituksen olisi voinut jättää tekemättä ja antaa demareitten hölmöillä keskenään. Ei politiikkaa yleensäkään kannata rikosilmoituksilla tehdä.

Asian tiimoilta on sinänsä huvittava tuo rikosoikeuden professori Tolvasen lausunto:

*

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta ihmettelee Turusen tekemää rikosilmoitusta.

– Ei se kyllä taida olla…mikäs tässä rikos sitten olisi? Kunnianloukkauksena kai sitä on ajateltu, työpaikkansa kahvihuoneesta tavoitettu Tolvanen miettii.

– Tuo ei suuntaudu kehenkään, perussuomalaiset on joukkona on niin laaja, että tuo ei kohdistu kehenkään henkilöön. Minun näkemykseni mukaan siedettävissä rajoissa, tietysti voi siitä joku loukkaantua.

– Perussuomalaiset tai heidän kannattajansa eivät vielä täytä kansanryhmän tunnusmerkkejä.

*

Ihan totta varmaankin, mutta kun näin ajatellaan, niin erään case Halla-ahon ei olisi pitänyt koskaan edetä syyteharkintaa pitemmälle.

Närpes varg kirjoitti...

Noinhan se menee se "kansainvälinen yhteisö" kuten Ykä ylempänä todistaa. Se on yhtä imaginäärinen asia kuin "kansanryhmä", joka milloin on ja milloin ei ja jota joskus saa pilkata ja joskus ei, koska kaasukammiot ja Halla-Aho.

On muuten aika erikoista, että maa, joka on aina haistattanut pitkät paskat niin kansainvälisille yhteisöille kuin kansanryhmille, feministeistä puhumattakaan, tämä roistovaltio Sveitsi on kaikessa mahdollisesa esikuva muille maille. Siellä pelaa paikallisdemokratia, valuutta on oma ja vakaa, kukaan ei edes tiedä (eivät sveitsiläisetkään) presidentin nimeä. Hänet valitaan entten-tentten-menetelmällä vain siksi, että olisi joku kättelemässä ulkomaiden lähettiläitä. Kunniamerkkejä eivät sveitsiläiset saa jakaa tai ottaa vastaan.
Oikein meikäläistä kansanryhmää harmittaa, kun Sveitsin armeija ei lähetä rauhanturvaajia tai merirosvon jahtaajia mihinkään. Siellä vain fondueta popsivat ja omaa maataan puolustavat. Puistattavan ylimielistä käytöstä! Nyt ne ovat myös sulkemassa rajojaan, kun ei somaleista oikein ollut kellosepiksi. EU:n määräyksille ne siellä nauravat kippurassa, eivätkä anna frangiakaan Italian tai Kreikan pankkien pelastamiseksi. Kauheaa väkeä kerta kaikkiaan.
Mutta miksi koko maailma arvostaa ja kunnioittaa niitä?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Närpes Varg. Jos muuten ”kansanryhmistä puhutaan, niin ruotsalaisethan opettavat tässä naapureitaan jatkuvasti, tuoreimpana Svenska Dagbladetin toimittaja Björn Lindahl, jonka mielestä norjalaisten käyttämä termi ”etninen norjalainen” on rasistinen:

http://hommaforum.org/index.php/topic,91178.0.html

Sveitsiläisistä täytynee vaan sanoa, että ehkä he kerta kaikkiaan ovat fiksumpia kuin me. Maalla on tietysti ollut aina suojanaan saatanallis-perkeleelliset vuoristot, eikä asiaa heikennä Sveitsin omaperäinen pankkijärjestelmä. En minä siitä heitä syyllistä. Ihmettelen lähinnä, että miksi me ei sitä keksitty. Ja sveitsiläiset ovat ymmärtäneet senkin, että virkamiehistöä ei kannata palkata enempää kuin mitä tarvitaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ruotsissa ollaan paniikissa siitä että Høyre ja Fremskrittspartiet saivat muodostettua hallituksen kohtalaisen vaivattomasti. Ei sillä osata kuvitellakaan tilannetta jossa Maltillinen kokoomus ja Ruotsidemokraatit saisivat yhtä vaivattomasti kasattua hallituksen, vaikka sitten vähemmistöhallituksenkin.

Norja nyt ei välitä Ruotsista sitä mitä Suomi sairaalloisesti tekee. Jollain tavoin Norja on kohtalotoveri, ensin se kuului Tanskalle 1536–1814 ja sitten Ruotsille 1814-1905 kunnes irtosi omilleen.

Ruotsidemokraatit ovat varmaan hyvissä väleissä Edistyspuolueen kanssa.

Toisin kuin nyky-Suomi, niin nyky-Norja on varakas. Norjalla on ollut varaakin myös mokuttaa, Suomella taas ei vaikka se on leikkinyt sitä että olisi varaa. Tietysti jos Norjaa olisi eilakännöläistittäin eli nuivasti hallittu tähän asti niin ei tarvis edes miettiä mokuilun purkamista kun sitä ei olisi edes alunperin ollutkaan. Norja ei edes ole EU:ssa joten edes EU:n kautta tuleviin kansainvälisiin sopimuksiin, todellisiin tai kuviteltuihin ei voi vedota Norjan osalta. Norja on järjestänyt ETA-sopimuksen kautta kauppasuhteet.

Toivottavasti Høyre nuivistuu, eikä Edistyspuolue "vanhapuoluelaistu". Hieman mietityttää onko Edistyspuolue riittävan vahva Høyreen nähden. Edistyspuolueella on 29 edustajaa ja 7 ministeriä, mutta Høyrellä 48 edustajaa ja 11 ministeriä. Jollain fifty-fifty-voimasuhteilla olisi ilman muuta paremmat vaikutusmahdollisuudet, puhumattakaan jos olisi suurempi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solberg%27s_Cabinet

Norjasta ei varmaan tule Viroa tasaveroineen mutta edes sen verran konservatiivis-porvarillis-kansallismielinen kuin on realistista aikaansaada pohjoismaisissa oloissa joissa sossuhegemonialla on pitkät traditiot.

Rähmis taitaa olla paras käytettävissä oleva tiedustelupalvelu jolla on edellyksiä seurata ja raportoida ajantasaisia tietoja asian tiimoilta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. En seuraa Norjan poliittista elämää niin tarkasti kuin sinä, mutta minullakin on kyllä kuva, että tuo loanheiton törkeysaste ja yleinen demonisointi ei ole siellä lähelläkään Ruotsin tasoa. Rähmis kyllä raportoi pohjoismaista tosi ansiokkaasti, siitä hänelle hatunnosto kerta toisensa jälkeen. Vaan kyllähän norjalaisilla on aika panna toimeksi, sillä onhan heillä tämä tietty ongelma kuitenkin jo pitemmällä kuin esmes meillä.

Becker kirjoitti...

Eräällä saitilla käydään jälleen mielenkiintoista keskustelua aiheesta Ruotsin "armeija". Nyt on nimittäin niin että jos halutaan Tukholmaa jostain syystä puolustaa edes viikon päivät, niin kaikkeen huoltoon ja logistiikkaan tarvitaan siviilien apua. Armeija ei esimerkiksi pysty ruokkimaan omia joukkojaan, ei hoitamaan haavoittuneita eikä hoitamaan kaikkia kuljetuksia. Eli siis bensikset ja mäkkärit sekä ensiapuasemat ovat tarpeen jotta puolustus pelaisi. Pesulat ovat varmaan tarpeen, jotta tämä konfliktinpelkoinen kansa saa riitävästi puhtaita kalsareita käyttöönsä.

SJ eli Statens Järnvägar (tunnetaan myös nimellä Satans Järnvägar), jolla nyt on jo suuria vaikeuksia hoitaa toimintaansa, vähentää 350 henkilöä ja Green Gargo, siis rahtipyoli vähentää n. 400 henkeä, jotta saadaan miljardin kruunun säästö aikaiseksi.
Samaan aikaan maahanmuuttoviraston budjetti on 16 miljardia kruunua tälle vuodelle, jos edes riittää.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Becker. Niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, niin Ruotsista varmasti löytyisi tarvittaessa miehiä, joilla on housut jalassa. Valitettavasti Ruotsi valtiona haluaa pitää huolen, ettei heitä haluta olevan olemassa.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä Ykä arvelee siitä että jos ei halua tukea nykyistä mokumielistä hallintoa, niin olisiko paras mennä veronmaksulakkoon edes osittain?

Voisi kuvitella että tiukka taloudellinen tilanne ja rahapula hillitsisi intoa toteuttaa hallusinaatiota mutta ei niin olekaan. Siksi ei voida todeta että onneksi ollaan köyhiä kun ei ole varaa tuohon. Ja jos tuloja olisikin kasapäin niin nykypoliitikot törsäisivät niitä hallusinaatioihinsa. Ainoa mikä auttaisi on poliitikkojen vaihto tai talousromahdus.

Tästä syystä kävi mielessä että pitäiskö alkaa tehdä pimeitä töitä jos niitä on tarjolla. Muutoin on mahdoton kieltäytyä veronmaksusta ilman rangaistusta.

Yleensä olen pimeitä töitä vastaan, koska näin jää miljardien eurojen verotulot saamatta ja se taas nostaa rehellisten työntekijöiden veroprosentteja. Totta tuo onkin. Veroja ei kuitenkaan voi korvamerkitä. Mutta nykyään vaan tuntuu siltä että ei se pimeiden hommien teko tuntuisi enää vaivaavan omaatuntoa. Ei ainakaan mene tästä palkasta senttiäkään mokuhallinnolle.

Pitäisi olla nuiva eduskunta ja nuiva hallitus, niin sille voin alkaa maksamaan veroja.

Becker kirjoitti...

Juu, on siellä varmaan muutama. Ne muuten taitaa puhua suomea ;)

Ghettomaksaja kirjoitti...

Ykälle tervehdys. Nyt on hirssilaatikkoreseptiä testattu. Meikäläisen versio syntyi seuraavasti:

-4dl hirssejä likoamaan 1,5h ajaksi
-Huolellinen huuhtelu (liotusvesi haisi muuten varsin vahvasti ns. vehkeelle, emännältä tuli jo huolestuneita kommentteja)
-Uusi vesi kattilaan, 1 lihalieminappi ja 1 kanalieminappi sekaan ja keitä 1h
-Valutus ja hirssit voideltuun vuokaan
-Paista 2x400g hunajamarinoituja kanasuikaleita, mausteina curry, garam masala, sellerisuola, cayennepippuri ja meirami
-Kanat myös vuokaan
-Munamaito: 3 munaa, 6 desiä maitoa, maustepippuria ja suolaa (tuli hieman liikaa, 2 munaa ja 4 desiä maitoa riittäisi)
-Ainesten sekoittelu ja uuniin 200 asteeseen noin tunniksi

Näillä eväin saatiin täytettyä vuoka, mihin yleensä teen makaronilaatikon kooltaan 6-7dl makaronia ja 700g jauhelihaa.

Tuloksena oli varsin mielenkiintoista mössöä. Vähän puuromainen koostumus, emäntä luonnehtikin "kehitysmaaruuaksi, mihin on lisätty kanaa". :D Maku ei varsinaisesti häikäissyt, mutta kyllä sitä nälkäänsä söi. Ja aika tehokkaasti se nälkä siirtyi tuonnemmaksi paljon pienemmällä annoksella vs. makaronilaatikko.

Täytyy testailla uudestaan. Ensi kerralla käytän vähän reilummin liemikuutioita ja mausteita sekä keitän hirssejä vain puolisen tuntia, nyt vaikutti että ne liian pitkän keittoajan tuloksena menivät mössöksi.

Mielenkiintoisesta reseptistä vastalahjaksi heitän metsämiehille viinivinkin: karhunlihan kanssa täydellisin mahdollinen punaviini on Lindemans Bin 50 Shiraz. Muutama vuosi sitten pääsin kaverin luona maistamaan yhtäaikaa molempia ja makuelämys on tuoreessa muistissa edelleen.

Ja ettei nyt ihan ruokablogiksi mene, niin mainittakoon että Ruotsin teollisuudella sentään menee vielä hyvin - tai ainakin niin hyvin, että on varaa ostaa Suomesta firmat omaan plakkariin. Enää ei puutu kuin se, että joku punavihreä kolumnisti keksii että ko. kehitys on maahanmuuttajien ansiota...

Anonyymi kirjoitti...

Boris Winterhalter näytti minulle tämän linkin. Siinä on poimintoja siitä miten ennenkin jotkut mölisivät ilmastohumpalla, joko ollen hölmöläisiä tai sitten huijareita. Ihan kuin noissa poiminnoissa olisi joitain tutun kuuloista...

http://ilmastokauhu.blogspot.fi/2013/05/kiusallisia-tuulahduksia-menneisyydesta.html

Anonyymi kirjoitti...

Sitten on tämä Tapio Simosen sivu jossa kummastellaan ilmastohumppaa ja ihaillaan blondeja...

http://www.tapionajatukset.com

Anonyymi kirjoitti...

Jaaha, no selkis sitten tämäkin.

Sen verran huomautan, että sosiaalidemokraatit vaihtanevat nimensä sosialistifemokraateiksi.

Tämähän on toki luonnollista. Onhan heistä tullut yksityisen sektorin rautakouraduunarien puolueen sijaan julkisen sektorin jakkupukutättähäärien poppoo.

-KKi-

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieraalle, Beckerille, Ghettomaksajalle ja KKi:lle & kiitos kommenteistanne.

Vieras: Minä kyllä ajattelen tuosta aiheesta melko lailla samoin kuin sinäkin. Minulla ei olisi veronmaksua vastaan mitään, jos se käytettäisiin edes jollain lailla järkevästi. Nyt alkaa jo pelottaa eläkkeittenkin puolesta. Ehtiihän ne tuon eläkekassankin polata. Minun on tietysti mahdotonta ruveta totaaliseen veronmaksulakkoon, kun julkiselta sektorilta palkkani saan. Kiitos linkeistä.

Becker: Toivotaan, että sieltä löytyy ihan niitä riksvenskaakin puhuvia miehiä. Ruotsissa nimittäin tulee vielä aika, jolloin niitä tarvitaan. Muutama YK-faitterina ollut tuttuni on sanonut, että niissä tehtävissä olleet ruotsalaissotilaat ovat olleet ihan kelpo miehiä.

Ghettomaksaja: Onhan tosi, että hirssistä tulee helposti ulkonäöltään sellaista, että mieleen tulee termi ”vangeille ja sotilaille”. Mutta sitähän voi käyttää myös kastikkeen lisukkeena perinteisen makaryllin sijasta, hirssissä kun on ihan mukava oma maku. Kiitos tuosta viinivinkistä, merkitään tiedoksi, sillä meilläkin on karhua syöty.

Tuolla firmojen ostolla meinaat varmaankin tuoretta Rautaruukki-uutista. Oliskohan suomalaisten kannattanut kummiskin vielä hetkisen miettiä?

KKi: Täytyy myöntää, että nimi sosialistifemokraatit on kyllä nykydemareita ajatellen erittäin osuva.